Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τα Δικαιώματα των Ασθενών


1 Δικαίωμα σε προληπτική ιατρική
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να απολαμβάνει την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη μιας ασθένειας.
2 Δικαίωμα της πρόσβασης
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζεται. Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν ίση πρόσβαση σε όλους χωρίς διακρίσεις που να βασίζονται στην οικονομική κατάσταση, τον τόπο κατοικίας, το είδος της ασθένειας ή τον χρόνο πρόσβασης στις υπηρεσίες.
3 Δικαίωμα της πληροφόρησης
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο χρήσης τους, καθώς επίσης και σε κάθε πληροφορία που είναι διαθέσιμη κατόπιν επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας.
4 Δικαίωμα της συναίνεσης
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε είδους πληροφορία που μπορεί να του παράσχει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην υγεία του.
5 Δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα ανάμεσα στις διάφορες θεραπευτικές διαδικασίες και στους παροχείς υπηρεσιών υγείας κατόπιν επαρκούς πληροφόρησης.
6 Δικαίωμα της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα των προσωπικών του δεδομένων συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση της υγείας του και τις σχετικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες, καθώς επίσης και στην προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα των διαγνωστικών εξετάσεων, των επισκέψεων σε ειδικούς και γενικά των ιατρικών/χειρουργικών επεμβάσεων.
7 Δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενή
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να λαμβάνει την απαιτούμενη υγειονομική περίθαλψη σε σύντομο και προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, σε κάθε στάδιο της θεραπείας.
8 Δικαίωμα της τήρησης των προτύπων ποιότητας
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας με βάση τα πρότυπα ποιότητας που καθορίζονται από τις αρμόδειες αρχές.
9 Δικαίωμα της ασφάλειας
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα προστασίας από ζημιά που οφείλεται στην ανεπαρκή λειτουργία των υπηρεσιών υγείας, σε λανθασμένες ιατρικές πρακτικές και σφάλματα. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες και θεραπευτικές αγωγές που πληρούν υψηλά πρότυπα ασφάλειας (βλέπε ενότητα για την ασφάλεια).
10 Δικαίωμα της καινοτομίας
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε καινοτόμες διαδικασίες συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών διαδικασιών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ανεξάρτητα από οικονομικούς ή χρηματοοικονομικούς παράγοντες.
11 Δικαίωμα της αποφυγής του περιττού πόνου και της ταλαιπωρίας
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της όσον το δυνατόν μεγαλύτερης αποφυγής του πόνου και της ταλαιπωρίας, στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας, σε κάθε φάση της ασθένειάς του.
12 Δικαίωμα της εξατομικευμένης θεραπείας
Κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει διαγνωστικές ή θεραπευτικές υπηρεσίες προγραμματισμένες ώστε να ταιριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο στις προσωπικές του ανάγκες.
13 Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παράπονο σε περίπτωση που υποστεί ζημιά καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει έγκαιρη απάντηση ή άλλου είδους σχετική πληροφόρηση.
14 Δικαίωμα σε αποζημίωση
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να λαμβάνει ικανοποιητική αποζημίωση εντός λογικού χρονικού διαστήματος σε περίπτωση που υποστεί σωματική, ηθική ή ψυχική βλάβη ως αποτέλεσμα κάποιας θεραπείας στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου